НОВИНИ

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия (СЕПЗЕ), алармира за скандал, относно неправилното прилагане на разпоредбите на Закона за Енергетиката, облагодетелствало голям брой големи фирми. Откакто е приет §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015 г. той се прилага неправилно и избирателно от КЕВР чрез ЕРП-тата, като тази разпоредба засяга единствено 274 малки фирми, подпомогнати по мерките от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), с капацитет от нищожните 23.47MW, от общо 4187MW ВЕИ мощности в България. Според данни на КЕВР те произвеждат едва 0.0008% от общото енергийно производство.

Проблемът се разкри при рутинен въпрос от Народен представител до КЕВР, когато се разбра, че точният брой засегнати от убийствения параграф §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ реално се прилага и съвпада с броя на 274 ВЕИ, подпомогнати по мерките от ПРСР. Скандалното е, че законът, създаден за премахване на двойното финансиране в „схемите за подпомагане“ в Енергетиката не се е прилага към нито една „схема за подпомагане“.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия получи официален и изчерпателен списък на „схемите за подпомагане“ по реда на ДЗОИ от Министерство на енергетиката, в който не фигурират мерките по ПРСР, които по същество са подпомагане за разкриване на нови работни места в селските райони, както пише в целите им, а не за изграждане на ВЕИ.

Промени в НРЦЕЕ измениха цената по дългосрочни договори за изкупуване на ВЕИ централи до 30KW

Обществения Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие(ОЦОСУР) алармира за нова законодателна промяна, която по същество обрича на фалит множество централи със мощност до 30KW, които са заявили част от производството си за собствено ползване. По същество, за т.нар. излишък всяка една централа има законно сключен договор за изкупуване по цени от решение Ц-17 от 30.06.2016г, или по-старо(с още по-високи преференциални цени).

Въпреки това, КЕВР чрез Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) решава да измени установения дотогава ред и въвежда чл. 23 от НРЦЕЕ (разпоредба, обновена в ДВ от 22.06.2018 г.), гласящ:

Чл. 23. Цената по чл. 31, ал. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници се определя въз основа на прогнозен анализ на ценовите нива на либерализирания пазар.

С тази поправка на практика цената, по която се изкупува излишъка от енергия, която не се употреби за собствено производство се изкупува за около 2.5 пъти по-ниска цена спрямо договорната. Това води до загуба и фалит на множество централи с мощност между 5 и 30KW, въпреки че те имат законно сключени дългосрочни договори със ЕРП дружествата за изкупуване по цени от решение Ц-17 от 30.06.2016г. В това решение, цената е определена на база инвестиционните разходи на дружествата, което е основен принцип в ЗЕВИ и нарушение на чл.32 от него.

Нещо повече - сменята на изкупната цена се случва в момент, когато инвестиционните разходи на дружествата вече са извършени и по същество това е ретроактивно действие, което изменя условията за малките ВЕИ до 30KW.

Вече има един подобен прецедент извършен срещу 274 фирми подпомогнати по ПРСР, където вместо да бъдат изплащани цените им изчислени спрямо техните вече реализирани инвестиционни разходи, те бяха зачислени към цените по Ц-14 от 01.07.2014г - седем пъти по ниски от първоначалните, което доведе до техния фалит.

Не на последно място и двете описани изменения са грубо нарушение на новата директива 2018/2001/ЕО в частност чл. 6, забраняващ изменения в схемите за подпомагане на съществуващи ВЕИ проекти, особено когато те са маломащабни съоръжения (§17 от преямбула).

За съжаление, както всички много добре знаят от горчив опит със казуса §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ, засега не се е намерило справедливо решение на въпросите, които водят към фалит малките ВЕИ централи.

За повече информация:

Съда на ЕС отсъди дългоочаквано решение по дело C-405/16 , в което ищеца Германия успешно защити тезата си, че преференциалните цени за изкупуване на ВЕИ енергия не представляват държавна помощ, когато за тях не се заплаща със средства от бюджета и няма ефективен държавен контрол върху постъпленията. Това решение на съда е фундаментално, защото по същество схемата за подпомагане "преференциална цена", въведена в България и нотифицирана с НПДЕВИ също не е държавна помощ, тъй като като държавата твърди:

Разходите, свързани с тази схема не се покриват от бюджета. Те се включват в цената за пренос на електрическа енергия, като по този начин се заплащат от всички потребители, пропорционално на тяхното потребление.

Решението на Съда от своя страна обезсилва нотификацията относно държавна помощ SA.44840 (2016/NN) с №04.080.2016 C(2016) 5205 final 

Дело C-405/16 също така отменя твърденията за двойно финансиране, в случаите на използване на схема "преференциална цена".  Очакват се сериозни корекции в българското законодателство и нова нотификация по ЗЕВИ! НС, ПК по енергетика и МЕ трябва да спешно да направят корекции ,които да бъдат нотифицирани отново. В тази връзка СЕПЗЕ напомня,че новата директива 2018/2001/ЕО за насърчаване на ВЕИ от 11.03.2018г., също се налага да бъде спешно транспонирана,защото към момента ЗЕВИ противоречи на европейското законодателство.

Някои от по-любопитните моменти от решението на съда на ЕС по дело C-405/16 са:

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.