НОВИНИ

Европейския съд на свое заседание на 14.03.2019г. разгледа дело C-180/18 касаещо оправдани правни очаквания на ВЕИ производители

Европейския съд разгледа на свое заседание на 14.03.2019 г.  Преюдициален въпрос в област: Сближаване на законодателствата и Околна среда на Agrenergy Srl срещу Италианското правителство.

Преюдициалния въпрос е: Трябва ли член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2009/28/ЕО1 да се тълкува - в светлината на общия принцип на защита на оправданите правни очаквания и на установената от Директивата цялостна система за регулиране на стимулирането на производството на енергия от възобновяеми източници - в смисъл, че изключва съвместимостта с правото на Европейския съюз на национална правна уредба, която позволява на италианското правителство чрез последователни декрети за изпълнение да намали или дори да премахне вече определените тарифи за стимулиране?

Очаква се решението, което пряко касае 274 малки български ВЕИ производители, които имат същия проблем. Няколко съдебни дела в България очакват отговора по дело C-180/18, за да може съда да издаде окончателни решения за отмяна на действието на несправедливо въведения и противоречащ на правото на ЕС §18 от ЗИД на ЗЕ въведен на 24 Юли 2015г. 

 

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.