НОВИНИ

Подготовка за енергийния преход на европейските правила за пазара на електроенергия

Днес председателството на Съвета и представителите на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение по директива и регламент за електроенергията. В двете досиета се определят бъдещото функциониране на пазара на електроенергия на ЕС и основните елементи на пакета за чиста енергия. Споразумението трябва да бъде одобрено от Съвета и Европейския парламент. 

Особено щастлива съм, че успяхме да постигнем споразумение с Европейския парламент по тези две ключови досиета. Това означава, че ако държавите членки потвърдят резултата, имаме политическо споразумение по целия пакет за чиста енергия. Това представлява важна стъпка към доизграждането на енергийния съюз и означава, че неотклонно следваме ангажиментите си за изпълнение на Парижкото споразумение.

Елизабет Кьостингер, министър на устойчивото развитие и туризма на Австрия и председател на Съвета

 

Директива за електроенергията

Целта на директивата за електроенергията е да се гарантира, че пазарът на електроенергия на ЕС е конкурентоспособен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен. Споразумението дава повече права на потребителите, като същевременно предоставя защита на уязвимите потребители и определя ролите и отговорностите на пазарните участници.

Ключов елемент от споразумението е възможността доставчиците на електроенергия сами да определят цените си. Това ще ограничи пазарните деформации, ще доведе до по-голяма конкуренция и ще понижи цените на дребно. Същевременно Съветът гарантира, че уязвимите потребители ще продължат да бъдат защитени, давайки право на държавите членки да прилагат регулирани цени за уязвимите битови потребители. Наред с това директивата позволява на държавите членки да прилагат публична намеса при определяне на цените за доставка на електроенергия за други битови потребители и микропредприятия в рамките на преходен период с оглед на установяването на ефективна конкуренция между доставчиците и постигането на оптимално пазарно ценообразуване на електроенергията на дребно.

В бъдеще потребителите ще могат да бъдат активни и преки участници на пазара, например като продават произведената от самите тях електроенергия, участват в механизмите за оптимизиране на потреблението или се присъединяват към граждански енергийни общности. Директивата гарантира също достъп на потребителите до инструменти за сравняване на цените, интелигентни измервателни уреди и договори за динамични цени на електроенергията. Най-късно до 2026 г. потребителите ще могат да сменят доставчика си на електроенергия в рамките на 24 часа.

В директивата за електроенергията се установява и регулаторна рамка за операторите на преносни и разпределителни системи.

Регламент за електроенергията

Регламентът за електроенергията преразглежда правилата и принципите на вътрешния пазар за електроенергия, за да се гарантира че той е добре функциониращ и конкурентен и че няма пазарни нарушения. Наред с това той има за цел да подпомогне декарбонизацията на енергийния сектор на ЕС и да отстрани пречките пред трансграничната търговия с електроенергия.

Нови правила за търгуването и балансирането на отговорностите гарантират,че работещите с променливи товари електрогенериращи инсталации от възобновяеми форми на енергия могат да се използват, без да създават дискриминационни разпоредби или пазарни нарушения.

В регламента се определят условията, при които държавите членки могат да създават механизми за осигуряване на капацитет и принципите за тяхното създаване. Целта на тези механизми е да се гарантира достатъчно електроснабдяване в периоди на пиково търсене чрез възнаграждение за предоставянето на ресурси на разположение. Те трябва да бъдат временни и да са насочени към преодоляването на установено опасение за адекватността на ресурсите.

Въвежда се ограничение на емисиите от изкопаеми горива 550 gr CO2/kWh. Нови електроцентрали, чиито емисии надвишават посоченото ограничение и които започват търговско производство на електроенергия след влизането в сила на регламента, няма да могат да участват в механизмите за осигуряване на капацитет. Съществуващите електроцентрали, чиито емисии от изкопаеми горива надвишават 550 gr CO2 или или над 350 kg CO2 средно на година за инсталирана мощност в kW, ще могат да участват в механизмите за осигуряване на капацитет до 1 юли 2025 г. Новите разпоредби ще помогнат на ЕС да изпълни целите си в областта на климата, като същевременно ще гарантират сигурността на инвестициите благодарение на клауза за запазване на придобитите права за договорите за капацитет, сключени преди 31 декември 2019 г.

Друг ключов елемент от споразумението е създаването на регионални координационни центрове, които подпомагат регионалната координация на операторите на преносни системи. Те заменят съществуващите регионални координатори по сигурността, но имат допълнителни задачи, свързани с експлоатацията на системата, функционирането на пазара и готовността за справяне с рискове. С регламента се създава и Организация на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз.

Следващи стъпки

Постигнатите споразумения по двете досиета трябва да бъдат обсъдени и одобрени от посланиците към ЕС. Досиетата ще бъдат официално приети от Европейския парламент и Съвета на по-късен етап.

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.