Протест 15.05.2019г - "спазвайте правилно закона!"

Печат

Ние – най-малките производители на енергия от ВЕИ, със мощност до 200 KW, излязохме на протест, поради продължаващата законодателна репресия върху нас и сериино умишлено незачитане на законите от страна на държавните институции.

Месеци след разкритията ни, че §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ се прилага несправедливо спрямо нас, а не спрямо ВЕИ централите подпомогнати по деветте схеми за подпомагане по ЗЕВИ реакция от институциите няма!

Към този момент §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ продължава да е приложим, въпреки излязлата нова Директива 2018/2001, която отменя неговото действие.

Разполагаме с писмо от КЕВР, в което те удостоверяват че не упражняват контрол по прилагането на §18, въпреки законовото им задължение да го сторят!

Същата институция унищожи нова порция от централи с мощност до 30KW чрез промяна в НРЦЕЕ. Днес те също излизат при нас, с искане договорите за изкупуване на енергия да се спазват!

В оглед на горните факти, за които сме алармирали КЕВР, МЕ, НС, ЕК, ЕП, АУЕР и другите отговорни институции, и техния категоричен отказ да решат проблема, въпреки че признават за него НИЕ поставяме следното искане:

 

Правилно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ – тоест поставяне на централите подпомогнати по ПРСР извън неговия обхват, до пълната отмяна на същия във връзка с новата директива 2018/2001