НОВИНИ

Днес, СЕПЗЕ бе уведомена от Комисията по Петиции към ЕП, че петицията на сдружението относно нарушението на правилата на конкуренцията на българския енергиен пазар е допустима. Текста на петицията може да бъде намерен на сайта ни тук, а самата петицията може да бъде подкрепена, чрез регистрация на портала за петиции към ЕП, и натискане на бутона за подкрепа. 

Връзка към портала за петиции тук!

ДО

МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми колеги и журналисти,

Във връзка с допускането от страна на КЕВР и МЕ на нерегламентираното прилагане на §18 от ПЗР на ЗИД ЗЕ (обн. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.), на 23.05.2019 г. от 14 и 30 часа в Министерство на енергетиката ще се проведе среща с министър Петкова.

Напомняме, че по повод нерегламентираното прилагане на §18 от ПЗР на ЗИД ЗЕ, десетки са подадените в КЕВР жалби от засегнати фирми. Регламентираните срокове за разглеждането от страна на КЕВР на подадените жалби отдавна са изтекли. Считаме, че с действията си Председателят Иванов и членовете на комисията умишлено не спазват закона с цел да набавят незаконно обогатяване на олигархични фирми в енергетиката, които са изградили своите енергиини обекти с национални или европейски схеми за подпомагане и за които следва да се прилага §18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ. В следствие на което, те са реализирали незаслужено, високи печалби. Отговорен орган за схемите за подпомагане съгласно ЗЕВИ пък е МЕ.

На предстоящата среща в Министерство на енергетиката протестиращите ще постави следните искания:

1. Председателят на КЕВР Иван Иванов, до края на работното време на 23.05.2019 г. да излезе с протоколно решение до електроразпределителните дружества и НЕК ,че подпомаганията по Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), мярка 311 и мярка 312 на ПРСР 2007 – 2013 не са определени и съответно въведени като "схеми за подпомагане" в ЗЕВИ, ЗЕ и Национален план за действие за енергрията от възобновяеми източници (НПДЕВИ);

Настояваме КЕВР да следи §18 от ПЗР на ЗИД ЗЕ да се прилага само към относимите схеми за подпомагане, а именно:

  • Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността;

  • Проекти „Съвместно изпълнение“ – МОСВ;

  • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

  • Фонд енергийна ефективност;

  • Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВИ);

  • Програма „Енергийна ефективност” (ПЕЕ) на Европейската инвестиционна банка и Международен фонд „Козлодуй”;

  • Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

2. Министър Петкова до края на работното време на 23.05.2019 г. писмено да гарантира и публикува становище на МЕ ,че закона ще се прилага единствено и само към възобновяеми енергийни обекти, изградени с помощта на горепосочените национални или европейски схеми за подпомагане.

В случай, че Министерство на енергетиката и КЕВР не изпълнят исканията на протестиращите, уведомяваме обществеността, че освен планираното гражданско неподчинение, от 24.05.2019 г. всеки ден публично ще изнасяме информация за големи ВЕИ производители, към които умишлено не се прилага закона, с цел незаконното им обогатяване от незаконно високите цени, по които им се изкупува произведената електрическа енергия.

След приключване на срещата, представителите на протестиращите ще дадат брифинг пред Министерство на енергетиката на тема „Краят или продължението на „Соларгейт““.

 

С Уважение,

 Щаб на протестиращите малки ВЕИ

Страница 1 от 8

Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.