Становища, доклади и предложения

Петиция 0169/2019 до ЕП, относно нарушаване на правилата за конкуренцията на българския енергиен пазар чрез неправилно прилагане на §18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ

Експертно становище oтносно: схема за подпомагане на производството на енергия от Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) - „преференциална цена“ в контекста на държавните помощи

Предложение на СЕПЗЕ за законодателна промяна на ЗИД на ЗЕ 954-01-16 от 22-03.2019г.

Доклад относно нередности в предложения Интегриран План в Областта на Енергетиката и Климата на Република България

ВЕИ Алтернативата: ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2030 
06 февруари 2019г.
виж документа

Доклад на СЕПЗЕ до ПК енергетика /Септември 2018г/

Доклад, касаещ предложение № 854-04- 131/27.07.2018г. към Законопроект за ЗИД на ЗЕ внесен от МС на 21.06.2018г.№802-01. На основание чл.83,ал1 от ПОДНС

виж документа

Становище за правна съвместимост с правото на ЕС на отмяна на § 18 ЗИД на ЗЕ

Петиция №0668/2018 до ЕП, относно несъвместимостта на §18 от ЗИД на ЗЕ с правото на ЕС

Становище на Българска Асоциация за Европейско Право относно несъвместимостта на §18 с ДФЕС и ЕКПЧ

№330-КД 12/16 от 16.11.16г.
виж документа

Доклад № ДЕ-41/10.12.2015 г. за извършена проверка на „ЧЕЗ Електро България“ АД, гр. София от АДФИ

Доклада доказва, неправилното и селективно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ към централи подпомогнати по ПРСР а не по централи подпомогнати по "схеми за подпомагане"
виж документа

Доклад № ДЕ-42/10.12.2015 г. за извършена проверка на „Енерго - Про Продажби“ АД, гр. Варна от АДФИ

Доклада доказва, неправилното и селективно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ към централи подпомогнати по ПРСР а не по централи подпомогнати по "схеми за подпомагане"
виж документа

Доклад № ДЕ-43/17.12.2015 г. за извършена проверка на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, гр. Пловдив от АДФИ

Доклада доказва, неправилното и селективно прилагане на §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ към централи подпомогнати по ПРСР а не по централи подпомогнати по "схеми за подпомагане"
виж документа
Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.