СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

КОИ СМЕ НИЕ

Съюзът на европейските производители на зелена енергия (Union of European green energy producers) в България обединява интересите на производители от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с инсталации, с мощност до 500 кW.p. (малки ВЕИ), които наброяват над 1000 български компании и съставляват 72% от всички ВЕИ производители в страната.

Съюзът на европейските производители на зелена енергия е създаден в България през 2016г., в отговор на неоправданите правни и икономически очаквания на малките ВЕИ инвеститори от постоянно налаганите им рестриктивни и ретроактивни промени в българското законодателство и подзаконовите нормативи.

Отговорни & Иновативни

НАШАТА МИСИЯ

ОТСТОЯВАНЕ

на иновативна и прогресивна политика, водеща до енергийна независимост на всеки европейски гражданин и юридическо лице, чрез екологично, енергийно производство.
Достигане на дял от 40% от ВЕИ за България спрямо общото енергийно производство на страната до 2030г.

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници или „възобновяема енергия“ представлява важна част в пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите парникови газове и съобразяване с ангажимента на ЕС, съгласно Парижкото споразумение от 2015г., относно изменението на климата след 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, както и с рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката в периода до 2030г., включително обвързващата цел на Съюза за намаление до 2030г. на емисиите с поне 40% в сравнение с количествата от 1990г.

Обвързващата цел на ЕС до 2030г. в областта на възобновяемата енергия и приносът на държавите членки, включително техните базови дялове във връзка с общите национални цели за 2020г., са сред основните елементи, които имат първостепенно значение за политиката на Съюза в областта на енергетиката и околната среда. Други такива елементи са включени в рамката, предвидена в директива 2018/2001/ЕО, като например за развитието на отоплението и охлаждането с възобновяема енергия, както и за развитието на възобновяемите транспортни горива.

Друг важен елемент от новата Директива 2018/2001/ЕО са категоричните текстове в съображение 29 и член 6 за гарантиране на устойчива среда на реализирани и бъдещи проекти. Въведена е забрана на държавите, членуващи в ЕС, да налагат регулаторни промени и ретроактивни действия.

Съюзът на европейските производители на зелена енергия има значим принос за приемането от Европейския парламент на Глава „Стабилност на финансовото подпомагане “ в новата си Директива, позовавайки се на създадената ситуация за малките ВЕИ от законодателя на Р. България.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ

на подхода на България към малките ВЕИ и защита устойчивостта на тези проекти. Европейското законодателство определя ВЕИ до 500 kW.p. като малки инсталации (по дефиницията, формулирана в Европейския Регламент 651/ 2014 и § 17 от преамбюла на Директивата 2018/2001/ЕС), за които общото законодателство не би могло да бъде приложено без допълнителните разпоредби от европейските директиви, за да се гарантира тяхната жизнеспособност и устойчивост.

За съжаление българското законодателство към този момент не прави разлика между малки и големи инсталации, поради което тази категория фирми са ощетени и дискриминирани от действащото законодателството и подзаконовите нормативи. През 2015г. (със ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г., касаещ ЗЕВИ) Народното събрание постанови регулаторни промени за всички ВЕИ производители, за малките ВЕИ това се отрази икономически стресово, като допълнително наложи изкупни цени, три пъти под себестойност, на 274 микро български ВЕИ, което ги доведе до състояние на фалит. Тези промени доведоха и до троен стандарт при ВЕИ производителите, нарушаване на европейското законодателство, противоречие в националното законодателство и хаос в институциите.

Необходимо е преосмисляне на държавната политика към малките ВЕИ, в съответствие с Европейското законодателство, чрез отмяна или промяна на §18 от ЗИД на ЗЕ (24.07.2015 като ПЗР на ЗЕВИ). Наложително е незабавно транспониране на Европейското законодателство по отношение насърчаване на производството от ВЕИ, съгласно Директива 2018/2001/ЕС.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ние считаме, че в България е необходимо участието на неправителствени организации и сдружения в обсъждането на законодателните проекти, за да може в държавата да се създават и прилагат закони, в защитена и устойчива инвестиционна среда.

Настояваме в периода до 2030 г., в който България има цел да реализира 34% от ВЕИ производството, да се насърчават инвеститорите в малки ВЕИ инсталации и производства от ВЕИ за собствени нужди. Това ще води до увеличаване на екологично производство и повишаване жизнения стандарт на българските граждани.

Интелигентни зелени технологии

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Незабавно транспониране на Директива 2018/2001

от 11.12.2018 г. на Европейския парламент и Европейския съвет, чрез изготвяне на нов Закон за енергия от възобновяеми източници със следните задължителни акценти:

Въвеждане на уведомителен режим

към Електроразпределителните дружества за изграждане на инсталация от ВЕИ за собствено производство. Да се улесни тежкия за сега административния процес и да се съкратят сроковете по изграждане на инсталации от ВЕИ за собствено производство и малки инсталации до 30 кW.p;

Основния дял от ВЕИ за България
Насърчаване от държавата, чрез редица финансови и данъчни облекчения
Законодателни промени за изплащане на зелените сертификати
Гарантирана устойчивост на всеки реализиран ВЕИ проект
Отмяна на всички ретроактивни промени в законодателството,
Незабавно транспониране на Глава "Стабилност на финансовото подпомагане" от Директива 2018/2001/ЕО
Незабавно изпълнение на мерките, заложени в Държавна помощ 44840 (2016/NN)
Незабавно въвеждане на мерките за помощ на малки ВЕИ от Регламент (ЕС) № 651/2014
Image

Съюз на европейските производители на зелена еренгия

АДРЕС:

ул. Шумен №17 А,
София 1309
Т: +359 878 551 116
e-mail: office@uegep.eu

© 2023 All Rights Reserved.